Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla technologii detekcji pestycydów opartej o spektroskopię Ramana.

Cel projektu:

Celem projektu jest uzyskanie przez firmę Rambox ochrony własności przemysłowej w trybie europejskim oraz w trybie krajowym w USA dla dwóch wynalazków.

Wartość projektu: 215 813,82 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 94 800,00 PLN

Planowane efekty:

Realizacja projektu rozszerzy zabezpieczenie własności intelektualnej firmy jaką są wyniki prac B+R. W rezultacie, po rozpoczęciu procesu komercjalizacji i sprzedaży, pozwoli na uzyskanie wyłączności na opatentowane technologie na rynkach zagranicznych, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo rozwoju firmy i pozyskania przychodów z działalności eksportowej.

Close Menu