Grupa Operacyjna Bezpieczna Żywność

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł operacji: Opracowanie mobilnej technologii badania pestycydów w produktach rolnych oraz identyfikacji źródła pochodzenia produktów rolnych.

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 16 „Współpraca”

Projekt realizowany jest w konsorcjum o nazwie GRUPA OPERACYJNA BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ, którą tworzą:

  • RAMBOX sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław
  • AGRO SMART LAB sp. z o.o. z siedzibą w Koniuszy, ul. Niegardów 26, 32-104 Koniusza
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Całkowity budżet operacji: 3.325.349,16 PLN

Kwota pomocy: 2 710 011,00 PLN

Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00005.DDD.6509.00008.2018.01

Źródła finansowania operacji: Zaliczka i wkład własny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne

Celem Operacji jest opracowanie i wdrożenie innowacji technologicznej i marketingowej w obszarze zarządzania bezpieczeństwem produktów rolnych oraz wprowadzania bezpiecznych produktów rolnych do sprzedaży. W ramach projektu zostanie opracowany i wdrożony nowoczesny system pomiarowy do wykrywania obecności pozostałości pestycydów w warzywach i owocach. Mobilny (poza-laboratoryjny) system diagnostyczny umożliwi szybki i tani pomiar zawartości pestycydów w produktach rolnych w miejscu produkcji.

W rezultacie operacji producent dostanie do ręki narzędzie, pozwalające w sposób ekonomiczny przetestować pozostałości pestycydów w miejscu produkcji. Pozwoli to optymalizować zarządzanie produkcją i zbiorami, tak aby dostarczać klientowi produkt najwyższej jakości.

Ponadto przewidywana jest redukcja spożywania przez konsumentów pozostałości pestycydów wraz z żywnością i wodą pitną oraz ochrona środowiska przed szkodliwymi efektami związanymi ze stosowaniem pestycydów.

Proponowana w tym projekcie nowa linia produktów „Przebadane na zawartość pestycydów” jest świetną alternatywą dla konsumentów, którzy nabywając owoce i warzywa produkowane w tradycyjny sposób, będą mieć pewność, że nie mają one pozostałości środków ochrony roślin, poprzez oznakowanie na etykiecie. Na rynku polskim brak jest w tej chwili linii produktów owoców i warzyw, które byłyby oznakowane „Przebadane na zawartość pestycydów”.

Close Menu