Poddziałanie 1.3.1 Bridge Alfa

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.3: Prace B+R Finansowane z Udziałem Funduszy Kapitałowych,

Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów Badawczo-Rozwojowych w Fazie Preseed Przez Fundusze Typu Proof Of Concept – Bridge Alfa

Cele projektu:

Celem projektu jest umożliwienie wykonywania pozalaboratoryjnych badań pozostałości pestycydów w produktach rolnych, poprzez opracowanie i wykorzystanie innowacyjnej technologii autorskich podłoży RS4PD (ang. Raman Spectroscopy for Pesticide Detection). RS4PD to własnego pomysłu i produkcji podłoża typu SERS, zoptymalizowane do pomiarów pestycydów w wybranych produktach rolnych. Technologia RS4PD zostanie wykorzystana do budowy i testów prototypowych systemów pomiarowych opartych o rozpoznawanie danych z SERS, wspomaganych metodami uczenia maszynowego.

Wartość projektu: 1.055.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 844.000,00 PLN

Planowane efekty:

Potrzebą realizacji projektu jest ograniczenie stosowania pestycydów w rolnictwie. Wynika to z dużej presji konsumentów, kwestii ochrony środowiska oraz wymagań rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady UE definiujących maksymalne ilości pestycydów w produktach rolnych wprowadzanych do obrotu. Oznacza to, że każda partia produktu rolnego powinna zostać sprawdzona pod kątem dopuszczalnej zawartości pestycydu, a do obrotu mogą być wprowadzone tylko te produkty, które spełniają normy.

W efekcie projektu opracowana zostanie technologia produkcji własnych podłoży SERS o czułości wymaganej w normach, które pozwolą na zgromadzenie referencyjnych danych pomiarowych dla wybranej grupy owoców i warzyw.

Własne podłoża RS4PD zostaną wykorzystane do budowy i uruchomienia MVD (ang. minimum viable demonstrator) – prototypowych systemów pomiarowych. W pierwszej kolejności, działanie prototypowych systemów pomiarowych zostanie zweryfikowanie przez wybranych partnerów branżowych.

Close Menu